Villkor

1. Fordonets användning

a)

Fordonet får användas inom Gävle kommun och för tillfälliga resor inom Sverige.

2. Hyrestid (3 till 5 år) 

a)

Avtal på nytt fordon upprättas alltid på minst tre (3) år. Därefter kan avtalet förlängas med ett (1) år i taget. Offertens giltighetstid är 1 månad efter offertdatum.

3. Uppsägningstid

a)  

Uppsägning av avtalet skall ske minst tre (3) månader före huvudförfallodag, kontraktsdag. Om ej skriftlig uppsägning sker enligt ovan förlängs avtalet med ett (1) år.

b)

Kostnader vid för tidigt återlämnat fordon debiteras hyrestagaren.

4. Årlig körsträcka

a)

Normal årlig körsträcka beräknas vara cirka 2 000 mil per år om inte annat avtalats. Uthyraren äger rätt att omfördela/flytta fordon utefter årlig körsträcka för kommunen bästa totalekonomi. När detta sker ersätts fordonet med likvärdig fordonstyp.

5. Hyrespriser

a)

Avtalas som månadshyra*. Vid förändring av de skatter, avgifter, försäkringspremier och övrigt som uthyraren åläggs att betala som ägare av hyresobjektet och som uthyraren inte kunnat påverka, kan hyran förändras i motsvarande mån. Sådan förändring kan också ske om räntan SSV90 förändras med mer än 2 %.

b)

Om hyrestagaren inte betalar hyran på förfallodagen, utgår dröjsmålsränta efter Riksbankens referensränta plus 8 %.

 6. Försäkringar och självrisker

a)

För fordonet gäller utöver obligatorisk trafikförsäkring: vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, brand-, stöld-, maskinskade- och glasruteförsäkring samt räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

b)

Självrisk är den del av skadekostnaden som hyrestagaren själv får betala vid varje skadetillfälle enligt försäkrings-bolagens villkor och/eller vagnskadegarantibolaget.

c)

Hyrestagaren skall utan dröjsmål underrätta uthyraren om fel, skada eller stöld uppstått. Vid försäkringsskada skall skriftlig skadeanmälan skickas snarast till uthyraren. Vid smitnings-/stöldskada skall polisanmälan härtill bifogas.

d)

Självrisk: personbil/lättlastbil - Vagnskada enligt försäkringsvillkor - Trafikskada (sak och person) enligt försäkringsvillkor - Stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsskada enligt försäkringsvillkor - Vagnskadegaranti se villkor för vagnskadegaranti.

e)

Vid nyckelstulet fordon tillkommer utöver ovanstående självrisk en extra självrisk enligt gällande avtal med Länsförsäkringar Gävleborg.

 f)

Saknas skadeanmälan helt debiteras hyrestagaren skadans verkliga kostnad.

7. Fordonets skötsel (Hyrestagarens ansvar)

a)

Att daglig tillsyn sköts enligt anvisning i instruktionsbok.

b)

Fordonet skall lämnas till uthyraren för service enligt intervallerna i fordonets servicebok.

c)

Att vid eventuella uppkomna fel eller felmeddelanden alltid kontakta uthyraren.

d)

Rökning i fordonet är förbjudet.

 8. Övriga villkor 

a)

Fordon som aviserats klart för hämtning/byte skall uthämtas senast efter 5 arbetsdagar.

b) 

Ekonomiska förluster till följd av haveri, skada eller stöld på fordonet som drabbat hyrestagaren kan ej utkrävas av uthyraren.

c)

Fordonet levereras standardutrustat enligt generalagentens broschyr samt med uthyrarens standardpaket.

d)

Eventuell övrig extrautrustning debiteras hyrestagaren.

e)

Ersättningsbil erbjuds ej vid haveri, stöld eller skada vid resor utanför Gävle kommun.

f)

Ersättningsbil ingår ej vid vagnskada förorsakat av eget vållande, motparts vållande och ej heller vid stöld-, inbrotts-, parkerings- eller smitningsskada.

g)

Hyrestagaren svarar för eventuella avgifter och böter till följd av felaktig parkering, trafikförseelser eller att fordonet brukats i bristfälligt skick.

h)

Trängselskatt, parkeringsböter, tullavgifter e dyl. debiteras hyrestagaren.

i)

Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter förorsakade av överträdelser för vilka hyrestagaren svarar, men uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala, har uthyraren rätt att debitera hyrestagaren en expeditionskostnad av 125 kr för varje överträdelse.

j)

Drivmedel och spolarvätska inkluderas ej i hyran.

k)

Hyrestagaren svarar för att fordonet brukas av personer med giltigt/behörigt körkort och erforderlig utbildning på eventuell specialutrustning.

l)

Hyrestagaren äger ej rätt att vidare uthyra fordonet.

m)

Uthyraren äger när som helst rätt att under hyrtiden provköra eller besiktiga fordonet.

n)

Ersättningsfordon skall återlämnas senast dagen efter att ordinarie fordon anmälts klar.

9. Vid återlämnandet efter hyresperioden

a)

Fordonet skall lämnas på samma plats och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från försämring på grund av normalt slitage. Uthyraren och hyrestagaren skall gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick, mätarställning mm.

b)

Hyrestagaren debiteras de eventuella skador som uppkommit utöver normalt slitage, t ex rökning, pälsdjur, hål i klädsel, plåt/lackskador, sönderbrutna reglage och liknande.

10. Uthyrarens hävningsrätt

a)

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om:

 • hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden.
 • fordonet utsätts för onormal körning eller vanvård.

*I avtalad hyreskostnad ingår:

 • Åtgärder som omfattas av assistansförsäkringen såvida inte hyrestagaren handlat vårdslöst.
 • Besiktning
 • Fordonsskatt.
 • Försäkring (enl. punkt 6).
 • Tvätt 12 gånger per år.
 • Service och reparationer orsakade av normalt slitage.
 • Vinter- och sommardäck, montering/demontering 2 ggr per år samt förvaring.
 • Reparation av däck såvida inte hyrestagaren handlat vårdslöst.
 • Ersättningsbil, vid service, tvätt, besiktning och reparation orsakade av normalt slitage (se pkt 7b och 8e).
 • Fordon utrustade med alkolås, ISA etc. uppdateras dessa i samband med service eller däckbyte.

 

Sidan uppdaterades senast 20 juni 2017